Jognyilatkozat

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI:

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Kolozsi – Ker. Kft.-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy – mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat – üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi ill. konkurenciavédelmi vaqy szakmai okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek.
Ebben az esetben erről tájékoztatja a megrendelőt. Így előfordulhat, hogy a honlaplátogató nem tud megrendelni infoterméket vagy szolgáltatást (tanácsadást vagy tréninget, tanfolyamot) a Szolgáltatótól. Ilyen esetben a Szolgáltató vagy nem küld díjbekérőt a megrendelés után, vagy az automatikusan kiküldött díjbekérő alapján esetleg már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat a Szolgáltató visszautalja a vevő részére. Köszönjük ennek megértését és tudomásulvételét!

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT:

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. (Kolozsi- Ker. Kft. oldaltulajdonos) A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Általános Szerződési feltételek

1. Általános információk
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed Kolozsi- Ker. Kft. és a honlapon indított elektronikus megrendelések alanyaira.
1.2. A www.kolozsimariann.hu weblapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. Semmilyen egyéb, így telefonon, faxon, levélben stb. megküldött rendelés nem tekintendő megrendelésnek.
1.3. Megrendelésre minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.4. Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Szolgáltató: Kolozsi – Ker. Kft.
Levél: 1046 Budapest, Jósika utca 9/a
Ügyfélszolgálati telefon: + 36 20/842-0139
E-mail: info@kolozsimariann.hu
1.5. Kérdés esetén kérem, forduljon hozzám írásban a fenti email címen.
2. A megrendelés
2.1. A vásárolt termékek, szolgáltatások tulajdonságairól és felhasználásáról a www.kolozsimariann.hu egyes adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó aloldalain kaphat részletes információt.
2.2. A vételár a kiválasztott termék, szolgáltatás mellett kerül feltüntetésre.
2.3. Az árváltoztatás jogát fenntartom. Az akciók a készlet erejéig, vagy az akció időtartamáig érvényesek. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a helyesen kitöltött megrendelést követően visszaigazolt termékekre nem vonatkozik. A kedvezmények, akciók a weboldalon meghirdetett időtartamra érvényesek.
2.5. A Vevő a megrendelés elküldésével kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.6. A hibás adatok bevitele miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és az ebből adódó költségeket a vevőnek kell megtéríteni.
2.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán a belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
3. Szállítási és fizetési feltételek
3.1. A Vevő az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:
Elektronikus levelezőrendszeren keresztüli szállítás online termékek esetén (e-mailben) – szállítás ingyenes. Egyéb termékek esetén az adott termék megrendelő oldalán megadott feltételek és árak szerint.
3.2. A megrendelt áru és szolgáltatás ellenértékének megtérítése banki előre utalással történhet.
4. Elállási jog
4.1. Vevő jogosult a megrendelés elküldését követően, de még a Szolgáltató teljesítését megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikusan kell jeleznie az 1.4 pont alatti email címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.
Szolgáltatás esetében a szolgáltatás megkezdése előtt maximum 8 nappal. Később lemondott szolgáltatásnál kérjük a szolgáltatás kifizetését.
4.2 A megrendeléssel kapcsolatos speciális kérést, kérdést, problémát az 1.4 pontban szereplő e-mail címen lehet jelezni.
5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
6. Adatvédelem
6.1. A Vevők adatait kizárólag a szerződés teljesítéséhez és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolom. Adatokat harmadik félnek nem adok át.
A adatvédelmi azonosítószám: NAIH-76647/2014.
A Vevő a megrendeléssel automatikusan hozzájárul, hogy a megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos információkat a megrendeléskor tárolt elektronikus címére megküldjem.
7. Egyéb
7.1. A Szolgáltató jogosult a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.
7.2. Abban az esetben, ha a Vevő megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, a Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését, regisztrációját, vásárlását érvénytelennek nyilvánítani és azt értesítés nélkül törölni.
7.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
8. Érvénybelépés
8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2013.06.01-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.
A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük és tartjuk nyilván, a honlapon közzétett „Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltaknak megfelelően (http://www.kolozsimariann.hu/adatvedelmi-szabalyzat).